Ryzyka związane z realizacją projektów poszukiwawczo-wydobywczych

A A A
Ryzyko braku pełnej kontroli nad realizacją wspólnych przedsięwzięć

– z uwagi na zaangażowanie w projekt przynajmniej dwóch partnerów ryzyko to może skutkować realizacją projektu niezgodnie z oczekiwaniami Grupy Kapitałowej LOTOS. Minimalizujemy je zatem poprzez właściwe określenie akceptowalnych warunków udziału w projekcie, odpowiednie zbadanie udziałowców projektu, ich celów, motywów, pozycji finansowej, struktury właścicielskiej, wizerunku poprzez wykorzystanie zespołów wewnętrznych i wywiadowni gospodarczych. Istotne jest także właściwe określenie wspólnych interesów, analiza uregulowań prawnych, podatkowych, biznesowych w procesie due diligence, a także analiza umów partnerskich pod kątem zabezpieczenia własnych interesów. Minimalizacja ryzyka to także wypracowanie odpowiedniej strategii działań negocjacyjnych na etapie zawiązywania współpracy i jej realizacji, bieżące monitorowanie zapisów umów, opiniowanie oraz zatwierdzanie budżetów i harmonogramów, powoływanie komisji, rekomendowanie podjęcia decyzji przez odpowiednie organy statutowe.

Wszystkie powyższe działania były realizowane w 2013 r. zarówno na posiadanych koncesjach w układzie partnerskim w Norwegii, jak i w Polsce. Przykładem polskiego projektu jest przede wszystkim współpraca na złożach gazowych B4/B6 z partnerem CalEnergy Resources.

Ryzyko niewłaściwego zaangażowania kapitałowego

– związane z realizacją umów partnerskich, które może skutkować stratami finansowymi. W celu zapobieżenia materializacji ryzyka dbamy o to, aby właściwie definiować cel i akceptowalne warunki udziału w projekcie. Każdorazowo określamy narzędzia analityczne dostosowane do oceny projektu kapitałowego, tworzymy zespoły interdyscyplinarne do wykonania analiz ekonomicznych, prawnych, podatkowych czy technicznych.

Ryzyko braku odzyskania części kapitału zaangażowanego w projekt YME

– z uwagi na wagę projektu YME, jest on pod szczególnym nadzorem. Realizujemy wiele działań  minimalizujących ryzyka z nim związane. Prowadzimy prace mające na celu sprzedaż udziałów w złożu YME. Zdefiniowaliśmy dwa podprojekty – usunięcie platformy MOPU (ang. Mobile Offshore Production Unit) ze złoża oraz złożenie nowego planu zagospodarowania złoża YME do Ministerstwa Ropy i Energii Norwegii, dla zwiększenia wartości sprzedawanych udziałów. W ramach minimalizacji ryzyka podpisano porozumienie z SBM, producentem platformy, na mocy którego zobowiązał się on do pokrycia kosztów usunięcia jej ze złoża i wypłacił odszkodowanie partnerom konsorcjum. W 2013 r. przeprowadziliśmy także proces wyboru kontrahenta na usunięcie MOPU ze złoża. Na bieżąco prowadziliśmy analizę jakości wykonywanych przez operatora prac, budowaliśmy porozumienie między partnerami nie będącymi operatorami konsorcjum dla wzmocnienia stanowiska, zaangażowaliśmy w proces międzynarodowych doradców, a także dla zwiększenia kontroli, oddelegowaliśmy pracownika do pracy u operatora. Ponadto prowadziliśmy rozmowy z władzami norweskimi w celu transparentnego potwierdzenia chęci kontynuacji działań na Szelfie Norweskim wraz ze wskazaniem planowanych kroków.

Ryzyko złych warunków pogodowych

– jest to istotny czynnik ryzyka w środowisku morskim, który może opóźnić realizowane projekty, a w ekstremalnych przypadkach wymusić przerwy w wydobyciu. W celu minimalizacji negatywnych skutków materializacji ryzyka wdrażane są systemy stałego monitoringu warunków pogodowych i uruchamiania procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.