Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

A A A

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 8 28.597.342 33.111.000
Koszt własny sprzedaży 9.1 (26.913.268) (30.339.959)
Zysk na sprzedaży   1.684.074 2.771.041
Koszty sprzedaży 9.1 (1.106.746) (1.051.962)
Koszty ogólnego zarządu 9.1 (433.984) (446.449)
Pozostałe przychody operacyjne 9.3 30.337 41.963
Pozostałe koszty operacyjne 9.4 (40.659) (1.084.453)
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) 6 - 61.650
Utrata kontroli nad jednostką zależną 2 13.472 20.966
Zysk operacyjny   146.494 312.756
Przychody finansowe 9.5 135.162 302.008
Koszty finansowe 9.6 (342.627) (248.423)
Udział w stracie netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 (1.008) -
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem   (61.979) 366.341
Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 101.407 561.535
Zysk netto   39.428 927.876
Inne całkowite dochody      
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:   84.174 357.244
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   (13.646) (39.100)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 23 120.765 472.197
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 10.1 (22.945) (75.853)
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku:   (152) (897)
Zyski/(Straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia
29.3 (188) (1.111)
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 10.1 36 214
Inne całkowite dochody (netto)   84.022 356.347
Całkowite dochody ogółem   123.450 1.284.223
Zysk netto przypisany:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 39.415 927.849
Udziałom niekontrolującym 26 13 27
    39.428 927.876
Całkowite dochody ogółem przypisane:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   123.439 1.284.210
Udziałom niekontrolującym 26 11 13
    123.450 1.284.223
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk 11 129.873 129.873
- podstawowy 11 0,30 7,14
- rozwodniony 11 0,30 7,14

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część