Efektywność i Rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu

A A A

Paweł Olechnowicz

{GRI 1.1., 1.2.}

Biznes społecznie odpowiedzialny to….

Podejście Grupy LOTOS do społecznej odpowiedzialności biznesu zostało ukształtowane u początku historii firmy i ma charakter fundamentalny, bo mówiąc o CSR, mamy na myśli robienie biznesu. Uważamy, że największą odpowiedzialnością biznesu jest właśnie dobre prowadzenie biznesu. Przed laty laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Milton Friedman powiedział, że największą odpowiedzialnością biznesu jest generowanie zysku. Dziś można powiedzieć, że największą odpowiedzialnością jest bycie efektywnym, ponieważ tak naprawdę dla interesariuszy nie ma nic gorszego niż współpraca z firmą nierentowną, która nie płaci w terminie, a jej pracownicy ze względu na słabą kondycję biznesu nie mogą pracować w godziwych warunkach. W moim osobistym podejściu do CSR kluczowa jest odpowiedź na pytanie o to, jak wypracowujemy zyski, jak wywiązujemy się z zobowiązań i jak zarządzamy wpływem naszej działalności, by zapewnić firmie rozwój w długiej perspektywie z korzyścią dla niej i jej otoczenia. Inaczej - w jaki sposób robimy ten biznes, by był to dobry biznes - o którym podobnie, jak o człowieku można by było powiedzieć, że tak działa porządna firma. Z jednej strony jest efektywna ekonomicznie, z drugiej porządnie realizuje swoje zadania i powinności. Definiując CSR, można wiele powiedzieć o odpowiedzialności, uczciwości i wielu innych cechach, które przyporządkowujemy zarówno ludziom, jak i firmom. W LOTOSIE bycie porządnym w dobrze prowadzonym, zyskownym biznesie to podstawa podejścia do CSR.

LOTOS przywiązuje szczególną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Czym przejawia się to podejście?

Gdy mówimy, że prowadzenie firmy odbywa się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oznacza to dla nas taki sposób, który uwzględnia potrzeby i interesy środowiska przyrodniczego oraz społeczności, w jakiej funkcjonujemy. Kwestie środowiskowe w naszej działalności są jedną z najważniejszych przesłanek zarówno w codziennym działaniu, w prowadzeniu procesu produkcyjnego, jak również w naszej działalności inwestycyjnej i planach rozwojowych. W pracy koncernu stosujemy takie rozwiązania, które pozwalają nam jak najmniej wpływać na środowisko i w jak najlepszy sposób wykorzystać zasoby naturalne. Stosujemy tę zasadę poprzez wykorzystanie najlepszych możliwych technik, przyjętych przez społeczność międzynarodową, zwłaszcza na forum Unii Europejskiej. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju oznacza także zobowiązanie do wytwarzania produktów, które w największym stopniu ograniczają uciążliwości dla środowiska w czasie stosowania ich przez naszych klientów.

Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest także dążenie do zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu praw człowieka, budowaniu dobrych relacji z sąsiadami, lokalną społecznością, ale przede wszystkim z pracownikami. Angażując się w różne aktywności, poprawiamy jakość życia naszych pracowników, a stwarzając nowe miejsca pracy wpływamy na jakość życia całego społeczeństwa. Odpowiedzialnie traktujemy wszystkich interesariuszy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Poczucie odpowiedzialności jest dla koncernu naftowego kluczowe, gdyż swoimi decyzjami wpływamy na przyszłość ludzi i środowiska. Klienci otrzymują lepsze produkty, społeczność ma sąsiada, który wspiera lokalny dobrobyt i rozwój młodego pokolenia, a gospodarka narodowa zyskuje bezpieczne podstawy swego funkcjonowania.

Grupa LOTOS jest sygnatariuszem Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2013 r. Spółka angażowała się w prace nad doskonaleniem towarzyszącej deklaracji Wizji 2050 w obszarze energii. Ale to nie jedyna płaszczyzna współpracy na rzecz wyzwań, przed jakimi stoi ten sektor?

Nasze zaangażowanie w dialog z kluczowymi dla branży interesariuszami i to nie tylko na poziomie krajowym, ale i w obszarze międzynarodowym, potwierdziliśmy wielokrotnie. Ostatnio w kwietniu 2014 r. podczas szczytu energetycznego „29+1”w Bukareszcie, jednego z cyklicznych spotkań przedstawicieli firm sektora energii z Europy Środkowej z komisarzem Unii Europejskiej ds. energii Guentherem Oettingerem. Spotkania te są organizowane przez stowarzyszenie Central Europe Energy Partners, którego jesteśmy jednym z inicjatorów. Tym razem głównymi tematami były m.in. ceny energii oraz cele klimatyczne Wspólnoty, uderzające w konkurencyjność jej gospodarki, a także bezpieczeństwo w sektorze energii w świetle obecnych wydarzeń na Ukrainie. Jako Prezes Grupy LOTOS wyraziłem przekonanie, że musimy zdecydowanie zmniejszyć zależność Europy Środkowej od dostaw gazu z jednego kierunku, a także działać na rzecz ochrony i rozwoju naszego przemysłu, aby sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. W memorandum bukaresztańskim, przyjętym na zakończenie spotkania, jego uczestnicy wskazali m.in., że Unia Europejska nie powinna dążyć do eliminacji paliw kopalnych, tylko sprzyjać inwestycjom w efektywniejsze rozwiązania technologiczne prowadzące do obniżania emisji dwutlenku węgla.

Dostrzegalne na szeroką skalę efekty polityki klimatycznej możliwe będą tylko wtedy, gdy działania prośrodowiskowe obejmą cały świat. Kreując cele polityki klimatycznej, musimy obserwować, w jakim kierunku podążają konkurencyjne światowe gospodarki. W pełni popierając unijny cel 20-20-20, zamierzamy propagować optymalne podejście do realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w sektorze energii. Oznacza to wsparcie wspólnej i wszechstronnej polityki UE uwzględniającej interesy krajów Europy Środkowej, w tym takich inicjatyw, jak tworzenie wewnętrznego rynku energii czy budowa środkowoeuropejskiego korytarza energetycznego i transportowego korytarza Północ-Południe. Nie mniej ważne będzie wyznaczenie nowych celów klimatyczno-energetycznych do 2030 roku oraz przyjęcie nowych wytycznych w zakresie poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego.

Kraje Europy Środkowej muszą w skuteczny i zdecydowany sposób rozwijać przemysł i w efekcie tworzyć nowe miejsca pracy. Aby to osiągnąć, potrzebują taniej energii, której produkcja bazuje w głównej mierze na najłatwiej dostępnych rodzimych surowcach energetycznych. Jako CEEP konsekwentnie opowiadamy się za utrzymaniem równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym Unii, a polityką klimatyczną. Jednak tempo osiągania celów tej ostatniej nie może być odbiegać od realiów zarówno państw członkowskich Wspólnoty, jak i uwarunkowań globalnych.  Uważamy, że polityka sektora energii, która nie uwzględnia różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, jest szkodliwa dla państw Europy Środkowej. Realizacja celów polityki klimatycznej, zwłaszcza w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla, powinna ulec modyfikacji, jeśli zależy nam także na konkurencyjności Unii Europejskiej, jako całości.  

Czy ogłoszony przez LOTOS w połowie 2013 r. Program Efektywność i Rozwój to odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki?

Zapoznając naszych interesariuszy z założeniami tego strategicznego projektu, użyłem słów: Większość myśli jak przetrwać obecny czas. My wiemy jak wygrać przyszłość. W pełni je dziś podtrzymuję. Najbardziej efektywnie na rynku działają firmy, które potrafią szybko reagować na zmiany oraz są ekspertami w konkretnych dziedzinach. Taki model biznesowy pozwala lepiej skupić się na realizowanych zadaniach i gromadzić umiejętności, wyróżniające przedsiębiorstwo spośród innych podmiotów. Tym przekonaniem kierowaliśmy się, przygotowując Program Efektywność i Rozwój 2013-2015, który polega na wewnętrznej rekonstrukcji i ekspansji biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS. Stanowi on kolejny etap naszego rozwoju i jest gwarancją jeszcze większej efektywności i sprawności działań. Skupiając się na kluczowych obszarach kompetencji, koncentrujemy się na naszym podstawowym biznesie, upraszczamy strukturę grupy kapitałowej i uwalniamy środki do realizacji założonych celów. Uwzględniamy przy tym interesy kluczowych grup interesariuszy, ponieważ jesteśmy świadomi wpływu wywieranego na otoczenie zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym oraz środowiskowym.

Czy w osiąganiu zakładanych celów Grupa LOTOS upatruje swoich szans w otwartej komunikacji z rynkiem?

Nasz obecny Zintegrowany Raport Roczny stanowi już piątą publikację tego typu. W 2010 r. podjęliśmy decyzję o integracji sprawozdań prezentujących interesariuszom podejście do zarządzania oraz wyniki osiągane we wszystkich aspektach działalności. Raporty ukazują skalę i charakter naszego oddziaływania na otoczenie, ale także udzielają odpowiedzi, w jaki sposób ograniczając ryzyko, podchodzimy do maksymalizacji szans dla biznesu w dłuższej perspektywie. Odpowiedzialnie gospodarując powierzonym kapitałem produkcyjnym, finansowym, naturalnym czy ludzkim, konsekwentnie wdrażamy strategię budowy wartości. Otwarcie i transparentnie komunikując rynkowi uwarunkowania naszej działalności, osiągane wyniki i plany dajemy dowód, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Potwierdza to dokonana w 2013 r. wysoka ocena komunikacji LOTOSU ze środowiskiem rynku kapitałowego, który analizuje podejście Spółki do przedstawiania kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Bez wątpienia stanowi to poważny czynnik wpływający na wartość firmy.