Cele strategiczne

A A A

Priorytety działalności Grupy Kapitałowej LOTOS określają zapisy strategii biznesowej na lata 2011-2015, strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2012-2015 oraz kierunki rozwoju do 2020 r.

Strategiczne cele biznesowe do 2015 r.
 
Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

Poszerzenie własnej bazy surowcowej w celu wykorzystania prognozowanego w długim okresie wysokiego poziomu marż w sektorze

Cele strategiczne:

 • wydobycie 24 tys. boe/d - ekwiwalent 1,2 mln ton ropy rocznie
  w 2015 r.
 • zwiększenie wydobycia węglowodorów zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do 2030 r.
Działalność operacyjna

Wykorzystanie rozbudwanych mocy przerobowych, zwiększanie stopnia konwersji, wykorzystanie synergii między przemysłem rafineryjnym i energetyką.

Cele strategiczne:

 • osiągnięcie światowych standardów produkcyjnych i utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii europejskich,
 • optymalne wykorzystanie aktywów posiadanych i obejmowanych w wyniku działań rozwojowych,
 • zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji produkcyjnych i pomocniczych mierzonej dostępnością minimum 98% w ciągu roku,
 • zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca.
Działalność handlowa

Rozwój sieci detalicznej i struktur handlowych w oparciu o rozbudowaną sieć dystrybucji i efektywną logistykę produktów.

Cele strategiczne:

 • utrzymanie 30% udziału w krajowym rynku paliw,
 • sprzedaż paliw przewyższająca o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii,
 • uzyskanie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym,
 • rozwój sieci stacji paliw i intensyfikacja sprzedaży w sieci istniejącej,
 • utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku olejów smarowych.
Cele kluczowe strategii społecznej odpowiedzialności do 2015 r.
 
Inwestowanie w zasoby ludzkie.

Zapewnienie wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej oraz udoskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości.

Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom.

Doskonalenie sposobu zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem nieprawidłowości.

Bezpieczeństwo
w sektorze energii.

Udział w inicjatywach nakierowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.

Wzmacnianie sfery zdrowia
i bezpieczeństwa.

Podniesienie świadomości i poziomu zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników oraz podwykonawców w poprawę bezpieczeństwa pracy.

Zarządzanie zasobami naturalnymi w procesie produkcji.

Ograniczania ryzyka środowiskowego w działalności oraz do stałego minimalizowania stopnia oddziaływania na środowisko naturalne.

Partnerskie relacje z otoczeniem rynkowym.

Trwałe relacje z klientami, do których dążymy poprzez zrozumienie ich potrzeb oraz zapewnienie oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa produktów.

Integracja z lokalnym otoczeniem.

Podejmowanie działań przyczyniających się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla otoczenia lokalnego.

Komunikacja.

Zapewnienie pracownikom terminowej i dostosowanej do ich zróżnicowanych potrzeb komunikacji oraz wykształcenie kultury organizacyjnej opartej o wielokierunkową, otwartą komunikację, w tym rozwój systemu konsultacji społecznych w grupie kapitałowej.

Korzyści Programu Efektywność i Rozwój

Dążąc do pełnej realizacji strategii, w 2013 r. przystąpiliśmy do wdrażania Programu Efektywność i Rozwój. W jego ramach opracowaliśmy szereg uzasadnionych ekonomicznie projektów rozwojowych, skupionych na podstawowej działalności firmy. Umożliwią one osiągnięcie znaczących korzyści nie tylko naszej grupie kapitałowej, akcjonariuszom i potencjalnym partnerom w inwestycjach, ale także przyczynią się bezpośrednio do rozwoju regionów kraju, w których projekty te będą realizowane.

Zakładane korzyści
1. Innowacyjny program inwestycyjny
2. Wzrost zatrudnienia
3. Inwestycja w kapitał ludzki i know how
4. Większa integracja pionowa biznesu
5. Zwiększenie przychodów
6. Zwiększenie strumienia dywidend
7. Zwrot na kapitale i wzrost wartości
Wyższe wpływy podatkowe do budżetu

Podobnie jak program 10+, realizacja planowanego programu inwestycyjnego spowoduje znaczący wzrost przychodów

Efektem będzie wzrost przychodów z podatku dochodowego, podatku od kopalin oraz nieruchomości o ok. 550 mln zł rocznie po 2016 r.

Dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży Spółki istotnie wzrosną także przychody z akcyzy
 

Dywersyfikacja działalności

Inwestycje w segment wydobywczy oraz petrochemiczny zwiększą integrację pionową grupy

Większa dywersyfikacja to niższe ryzyko działalności, stabilniejsze marże i silniejsza pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym i zagranicznym

Bezpieczeństwo energetyczne

52% programu inwestycyjnego przeznaczone będzie na poszukiwanie złóż ropy naftowej, z czego większość (73%) - w basenie Morza Bałtyckiego

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zwiększy się dywersyfikacja źródeł dostaw ropy naftowej co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju

Wzrost zatrudnienia w regionie

Realizacja programu inwestycyjnego spowoduje wzrost zatrudnienia w Grupie LOTOS oraz u operatorów stacji partnerskich o ok. 1700 pracowników

70% nakładów inwestycyjnych zostanie wydatkowane w regionie i na Morzu Bałtyckim

Zaawansowane technologicznie projekty przyczynią się do znaczącego wzrostu know-how i kapitału ludzkiego regionu

Podejmowane działania rozwojowe oraz realizacja zidentyfikowanych projektów proefektywnościowych koncentrują się na zwiększaniu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS, poprzez innowacyjny i zrównoważony rozwój z poszanowaniem zasad i wartości reprezentowanych przez interesariuszy.

Zgodnie z przyjętymi w naszym postępowaniu zasadami, jako firma społecznie odpowiedzialna, dążymy do:

 • uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych w procesach decyzyjnych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko,
 • budowania modeli biznesowych wpływających na tworzenie dodatkowej wartości dla firmy i jej interesariuszy,
 • integrowania celów biznesowych z istotnymi kwestiami społecznymi i środowiskowymi.
Główne kierunki rozwoju do 2020 r.:

Dalsza optymalizacja modelu zarządzania w celu osiągnięcia najwyższej efektywności.

Dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie ok. 330 mln boe.

Zwiększenie wydobycia do ok. 100 tys. boe/dzień (ekwiwalent 5 mln ton ropy rocznie).

Utrzymanie minimum 30% udziału w krajowym rynku paliw.

Utrzymanie sprzedaży przewyższającej o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS.

Utrzymanie minimum 10% udziału w krajowym rynku detalicznym.

Dalsza poprawa efektywności ekonomicznej przerobu surowca zapewniająca pełne wykorzystanie posiadanych aktywów.

Dążenie do optymalizacji gospodarki energetycznej rafinerii poprzez rozszerzenie powiązań z innymi systemami energetycznymi.