Członkostwo w organizacjach

A A A

{GRI 4.13.}

Jesteśmy członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, biznesowych i specjalistycznych. Członkostwo w nich pozwala nam brać aktywny udział m.in. w realizowaniu polityki rządu oraz współtworzeniu unormowań prawnych w zakresie zagadnień dotyczących sektora energii, w tym zwłaszcza w zakresie rynku paliwowego.

Organizacje branżowe
Organizacje biznesowe
Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
Organizacje specjalistyczne

Organizacje branżowe

Conservation of Clean Air and Water in Europe, CONCAWE

Jesteśmy członkiem organizacji od 2006 r. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 r. przez czołowe firmy naftowe w celu przeprowadzania badań w dziedzinie ochrony środowiska, jakości paliw, powietrza, wody, biopaliw, zanieczyszczenia gleby, BHP i zarządzania produktem podczas przesyłu rurociągiem. Główne cele stowarzyszenia to uzyskanie jak najszerszych informacji naukowych, gospodarczych i technicznych w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych.

W 2013 r. rozpoczął się proces łączenia CONCAWE z inną dużą europejską organizacją branżową – EUROPIA.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, POPiHN

Jesteśmy członkiem założycielem organizacji od 2003 r. Jednym z celów naszej działalności w ramach POPiHN jest zrównoważone kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce m.in. poprzez działania na rzecz zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników krajowego rynku paliwowego. Realizujemy swoje cele poprzez inicjowanie, opiniowanie i wnoszenie uwag do projektów aktów prawnych polskich organów ustawodawczych oraz aktów prawnych implementujących rozwiązania UE. Dzięki członkostwu prezentujemy swoje stanowisko również wobec przedstawicieli parlamentu, rządu i innych organów administracji państwowej.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, SITPNiG

Poprzez LOTOS Petrobaltic i LOTOS Terminale jesteśmy członkami wspierającymi. Stowarzyszenie służy przemysłowi naftowemu i gazowniczemu, działając na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań publicznych. Inspiruje przedsięwzięcia naukowo-techniczne i organizacyjne na rzecz gospodarki kraju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, krzewi wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz popularyzuje tradycję przemysłu naftowego i gazowniczego.

Windsor Energy Group, WEG

Przystąpiliśmy do organizacji w 2009 r. Jest to niezależny think-tank z siedzibą w Londynie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z budowaniem międzynarodowego ładu i bezpieczeństwa w sektorze energii ze szczególną koncentracją na sektorze ropy naftowej i gazu oraz energii alternatywnej. W pracach uczestniczą byli politycy, ambasadorowie, którzy pełnili misje w krajach naftowych, doradcy rządów, prezesi wielkich firm prowadzących poszukiwania i wydobycie ropy i gazu. Nasz udział wspiera rozwój sektora energii w Europie oraz służy promowaniu stanowiska przedstawicieli sektora z Europy Środkowej na forum Unii Europejskiej.

Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest członkiem Międzynarodowego Panelu Doradczego (International Advisory Panel) WEG.

World Petroleum Council – Polish National Committee

Uczestniczymy w Polskim Komitecie Sterującym organizacji, która jako jedyna reprezentuje wszystkie gałęzie sektora naftowego. Jej główną funkcją jest ułatwianie dialogu między zainteresowanymi stronami zarówno wewnętrznie w ramach sektora, jak i zewnętrznie w kluczowych kwestiach technicznych, społecznych, ochrony środowiska, zarządzania. Zrzesza 60 krajów członkowskich reprezentujących 95% produkcji i konsumpcji ropy i gazu.

Central Europe Energy Partners, CEEP

Jesteśmy członkiem założycielem stowarzyszenia wraz z Energą, Jastrzębską Spółką Węglową, Kulczyk Investments i PFAG. To międzynarodowa, regionalna organizacja o charakterze non-profit, zarejestrowana w 2010 r. w Belgii i posiadająca biura w Brukseli i Berlinie. Reprezentuje szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej (ropa, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna, odnawialne źródła energii, energia jądrowa, interkonektory). Statutowym celem jest działanie na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa w sektorze energii UE. W tym zakresie współpracuje z międzynarodowymi think-tankami, jak Center for Strategic & International Studies (Waszyngton), Windsor Energy Group (Londyn), King’s College (Londyn), Atlantic Council (Waszyngton) oraz takimi organizacjami, jak International Energy Agency (Paryż), Euracoal (Bruksela) czy EUROPIA (Bruksela). W skład stowarzyszenia wchodzą obecnie 22 podmioty z Polski, Litwy, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i Rumunii. Jednostki te zatrudniały na koniec 2013 r. ponad 300 tys. pracowników, a ich roczny obrót przekraczał 42 mld euro. Stowarzyszenie prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi członkami z innych państw Europy Centralnej. Poprzez organizację bierzemy udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach, konsultacjach i przygotowywaniu materiałów eksperckich dotyczących sektora energii na forum Unii Europejskiej.

Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (Polish Exploration and Production Industries Organisation)

Jesteśmy członkiem założycielem organizacji, skupiającej się głównie na zagadnieniach dotyczących gazu niekonwencjonalnego. W jej ramach prowadzone są konsultacje między branżą wydobycia węglowodorów, a rządem polskim dotyczące kształtu planowanych przepisów z zakresu opodatkowania wydobycia węglowodorów. Organizację założono w 2010 r.

Atlantic Council (Rada Atlantycka)

Jesteśmy członkiem organizacji od września 2013 r. Rada Atlantycka to amerykańska organizacja, która promuje konstruktywne przywództwo i zaangażowanie w międzynarodowe sprawy dotyczące sektora energii, środowiska, światowej gospodarki i ekonomii oraz współpracy transatlantyckiej. Rada poprzez wypracowane dokumenty, funkcjonujące programy, wspieranie idei, budowanie kontaktów i społeczności wspiera strategie transatlantyckie, których celem jest zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego dobrobytu gospodarczego. Atlantic Council jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych think-tanków w Waszyngtonie, który nie tylko ma bogate doświadczenie w sprawach współpracy transatlantyckiej, ale jest znany przede wszystkim ze swojej skutecznej polityki przekonywania do swoich racji kluczowych decydentów. Nasze członkostwo poprzez udział w międzynarodowych konferencjach tematycznych oraz współpracę przy tworzeniu analiz regionalnych przyczyni się do budowy silnej pozycji marki LOTOS na rynku amerykańskim.

Organizacje biznesowe

Business Centre Club, BCC

Jesteśmy członkiem organizacji od 2000 r. Nasze działania koncentrują się na współpracy w zakresie inicjatyw, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Wspieramy BCC w kreowaniu płaszczyzn komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski ze szczególnym uwzględnieniem propagowania idei odpowiedzialności społecznej firm.

European League for Economic Cooperation, ELEC – Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej - Sekcja Polska

Jesteśmy członkiem organizacji od 2002 r. To pozarządowa, międzynarodowa organizacja stawiająca sobie za cel popieranie ekonomicznej integracji, umacnianie tożsamości społeczno-kulturowej społeczeństw europejskich oraz działanie na rzecz zwiększania roli Europy na arenie międzynarodowej.

Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest członkiem Zarządu ELEC – Sekcji Polskiej.

Gdański Klub Biznesu

Jesteśmy członkiem organizacji przedsiębiorców, właścicieli i szefów czołowych firm regionu pomorskiego od 2002 r. Misją stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotykać mogą kondycji ekonomicznej swoich członków, jak również wzajemne wsparcie w projektach biznesowych, a także działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury, kultury, edukacji i ochrony zdrowia mieszkańców Pomorza.

Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest członkiem Rady Klubu.

Klub Polskiej Rady Biznesu

Jesteśmy członkiem organizacji od 2005 r. Klub powstał z inicjatywy Polskiej Rady Biznesu – organizacji skupiającej elitę polskich przedsiębiorców – działającej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i konsolidacji środowiska biznesowego.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, PFAG

Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Jej celem jest działanie na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczo-akademickiej, wspieranie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Stowarzyszenie powołano dla budowania ścisłej współpracy między środowiskiem akademickim i biznesem na rzecz innowacyjnych rozwiązań, wykorzystujących fundusze krajowe i unijne. Forum to platforma wymiany poglądów i tworzenia opinii w kluczowych dla Polski sprawach. Udział w pracach biorą przedstawiciele biznesu i wiodących uczelni kraju.

Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest prezesem Zarządu PFAG.

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia od 2010 r. Celem działania jest wspieranie działań samorządu województwa pomorskiego, uczelni, instytucji oraz przedsiębiorstw na forum Unii Europejskiej.

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, FOB

Jesteśmy partnerem strategicznym organizacji od 2008 r. Jej misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Organizuje projekty wspierające rozwój CSR w Polsce oraz angażuje się w inicjatywy promujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

United Nations Global Compact

Jesteśmy członkiem organizacji od 2009 r. To globalna inicjatywa ONZ, stanowiąca wezwanie skierowane do biznesu i organizacji społecznych, aby w swojej działalności kierowały się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Organizacja wspiera także realizację generalnych celów ONZ, w tym Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs). Do organizacji należy ponad 12 tys. przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych ze 145 krajów świata.

Organizacje specjalistyczne

Pracodawcy RP

Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Jej celem jest działanie na rzecz wspólnych interesów środowiska biznesu, wspierające inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców. Poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia wspólnych korzyści pracodawców i pracowników, wynikających z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwych i stabilnych warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa w pracy i ładu społecznego.

Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Kadrami, PSZK

Od 2014 r. jesteśmy członkiem strategicznym największego i najstarszego profesjonalnego stowarzyszenia skupionego na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce. Stowarzyszenie buduje członkowską sieć networkingową praktyków HRM, m.in. poprzez realizację ogólnopolskich konferencji, kampanii, programów oraz spotkań eksperckich związanych z rynkiem pracy i HRM.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, SEG

Jesteśmy członkiem organizacji od 2006 r. Stowarzyszenie, jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, PTE

Jesteśmy członkiem niezależnego, profesjonalnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia ekonomistów zrzeszającego zarówno praktyków, jak i teoretyków. Do jego głównych celów należy popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji i integracja środowiska ekonomistów.

Klub Polskie Forum ISO 14000

Jesteśmy członkiem organizacji od 1997 r. Celem stowarzyszenia jest między innymi rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu systemów zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim opartych na normie ISO 14001 i Rozporządzeniu EMAS. Organizacja prowadzi również działalność oświatową w zakresie ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, integruje środowiska zajmujące się zagadnieniami zarządzania środowiskowego, wspiera organizacje wprowadzające systemy zarządzania środowiskowego. Klub organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności.

Klub Polskie Forum ISO 9000

Jesteśmy członkiem organizacji od 1993 r. Organizacja zrzesza dostawców wyrobów i usług, zainteresowanych wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz systemu oceny zgodności, na podstawie norm międzynarodowych ISO serii 9000, dotyczących systemów zarządzania jakością, innych dokumentów normatywnych dotyczących systemów organizacji i zarządzania oraz dyrektyw nowego podejścia. Klub jest organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia skupiającego przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów.

Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Jesteśmy członkiem organizacji od 2001 r. Do zadań Izby, jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, w szczególności występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi i naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa.