Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

A A A

{GRI 4.9.,4.10.}

Rada Nadzorcza odgrywa ważną rolę w systemie oceny wyników, szans i ryzyk w Grupie LOTOS, pozwalającym na zapewnienie transparentności podejmowanych przez Spółkę działań w ramach zrównoważonego rozwoju.

W 2013 r. Rada objęła analizą kluczowe dla naszej działalności obszary i zagadnienia - zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie. Na przestrzeni roku odbyła łącznie 7 posiedzeń, podejmując 43 uchwały.

Do głównych zagadnień omawianych przez Radę Nadzorczą w 2013 r., odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:

 • realizację Programu Efektywność i Rozwój 2013-2015 zakładającego rozwój i rekonstrukcję kapitałową grupy kapitałowej,
 • działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
 • realizację zadań inwestycyjnych oraz przeprowadzenie postoju remontowego rafinerii,
 • bieżące wyniki finansowe oraz realizację budżetu na 2013 r. i budżet na 2014 r.,
 • refinansowanie zapasów Spółki,
 • finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych,
 • działalność sponsoringową Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej, uznając kwestie zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu, w 2013 r. podejmowały się omówienia zagadnień dotyczących m.in.:

 • realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • wyników badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • budżetu na 2014 rok,
 • prognozy obsługi zadłużenia oraz planu zarządzania płynnością,
 • zarządzania majątkiem obrotowym,
 • rachunkowości zabezpieczeń,
 • obszaru audytu wewnętrznego funkcjonującego w Spółce,
 • oceny dojrzałości organizacyjnej,
 • obszaru zarządzania ryzykami.

Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego Zgromadzenia, do którego należy udzielanie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawę decyzji Walnego Zgromadzenia stanowi przedkładana corocznie, zgodnie z Regulaminem Rady i Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW, ocena sytuacji Spółki, zawierająca m.in. zagadnienia odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii zrównoważonego rozwoju.