Podejście do zarządzania

A A A

Ład korporacyjny stanowi dla nas instrument podnoszący wiarygodność Grupy LOTOS, jako podmiotu notowanego na rynku regulowanym GPW w Warszawie, a przez to także konkurencyjność rynkową całej naszej grupy kapitałowej. To powoduje, że uznajemy wdrażanie i realizację dobrych praktyk w tym obszarze za swój żywotny interes.

W swojej działalności dbamy o relacje z inwestorami i dokładamy starań, by budować je w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron, na bazie jednoznacznych i rzetelnych informacji. Polityka informacyjna Grupy LOTOS i jej spółek zależnych ukierunkowana jest na efektywne i skuteczne wspieranie celów realizacji zasad ładu korporacyjnego.

kluczowe cele

W latach 2005-2007 za obowiązujący przewodnik po zasadach ładu korporacyjnego dla spółek, które pragnęły długotrwale budować solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej dokument Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005. 

Dobre praktyki to normy utrwalające wysokie standardy obyczajów korporacyjnych, przez co wspomagają organizację w dostosowaniu systemu nadzoru korporacyjnego do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń określonych w tym dokumencie, od początku 2008 r. realizowała Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, tzw. DPSN (więcej informacji), zaś w kolejnych latach - zalecenia DPSN w brzmieniu zmienionym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., a następnie uchwałą z 21 listopada 2012 r., których aktualna wersja obowiązuje od początku 2013 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami informowania, Spółka raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane poprzez giełdową platformę Elektroniczna Baza Informacji (tzw. EBI) i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki. (więcej informacji)

W 2013 r. stosowaliśmy większość obligatoryjnych zasad ładu korporacyjnego zawartych w kodeksie DPSN. Zgodnie z zasadą comply or explain, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały, raporty o naruszeniu zasad ładu korporacyjnego są publikowane za pośrednictwem systemu EBI, analogicznie do raportów bieżących na podstawie §29 ust.3 Regulamin GPW w Warszawie.

31 maja 2013 r. przekazaliśmy informację o niezastosowaniu zasady DPSN zawartej w rozdziale IV pkt 10 ust. 1 i 2, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach (WZ) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie zapewniamy transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym ani nie udostępniamy jego zapisu audio lub video na stronie internetowej, zgodnie z zasadą zawartą w rozdziale II pkt 1 ust. 9a. (więcej informacji)

W uzasadnieniu poinformowaliśmy, że Statut Grupy LOTOS nie przewiduje możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto nie przewidujemy rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na stronie internetowej, ponieważ w naszej ocenie stosowane do tej pory formy dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń zapewniają transparentność działalności Spółki oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Udostępniamy treść podejmowanych uchwał w raportach bieżących, a także poprzez publikację na naszej stronie internetowej. Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 8 Statutu Zarząd Spółki jest prawnie umocowany, by ewentualnie podjąć decyzję o transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym. Zastosowanie wspomnianych zasad zostanie przeanalizowane w przyszłości.

{GRI 4.4.}

Zapewniamy stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji oraz innego rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sposobu zarządzania organizacją. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in., wynikające z Kodeksu spółek handlowych, zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki. Określają one zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Akcjonariusze mogą wpływać na działalność Spółki oraz dokonywać weryfikacji czynności podejmowanych przez jej organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa.

Jednym z najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Wraz z prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:

  • składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
  • żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
  • zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
  • zgłaszania sprzeciwu oraz zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, również zasady zawarte w DPSN określają mechanizmy mające na celu poprawę jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo. Składają się na nie m.in.:

  • zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem,
  • uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
  • ustalenie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy,
  • umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicieli mediów.

W 2013 r. Walne Zgromadzenie obradowało 28 czerwca jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, które to m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu.  Ponadto ZWZ wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.

Podczas wspomnianego WZA Spółki Akcjonariusz p. B. Kamola skutecznie skorzystał z prawa zabierania głosu podczas obrad. Zgłaszane przez akcjonariusza wnioski i komentarze dotyczyły działalności Spółki, głównie spraw ekonomiczno-finansowych, strategii grupy kapitałowej, projektu YME, a także zagadnień związanych z ww. bazami paliw. Zadane przez akcjonariusza pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki. Ponadto ww. akcjonariusz skorzystał z przysługującego mu prawa zgłoszenia sprzeciwu do uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS za 2012 r.

Struktura nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS

Struktura nadzoru