System wartości

A A A

{GRI 4.8.}   

W działalności kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ wywierany na otoczenie. Na system wartości społecznych LOTOSU składa się czystość, otwartość, innowacyjność i odpowiedzialność. 

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa, przyjazny dla środowiska i zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego. 

W 2013 r. ogłosiliśmy Kodeks etyki, w którym pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS dodatkowo zadeklarowali postępowanie zgodne z wartościami etycznymi.

Program Etyczny logo

Profesjonalizm

– dokładamy starań, aby podczas wykonywania swojej pracy w pełni wykorzystywać posiadaną wiedzę i kompetencje. Wartość organizacji budujemy przede wszystkim na profesjonalizmie naszych pracowników, z których każdy stawia sobie za cel bycie specjalistą w swojej dziedzinie. W realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością i obiektywizmem, dążąc do stałego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Szacunek

– wyraża się decyzjami i działaniami, które nie naruszają godności innych osób i podmiotów. Kierujemy się nim, budując relacje zarówno z pracownikami, jak i z partnerami biznesowymi i społecznymi. Szanujemy różnorodność i równość wszystkich współpracowników i przedstawicieli partnerów grupy kapitałowej bez względu na ich narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, orientację polityczną i seksualną. 

Transparentność

– transparentnie działamy i komunikujemy się w relacjach z pracownikami, czytelnie i zrozumiale określając ich uprawnienia i wymagania, a także uzasadniając podejmowane w stosunku do nich decyzje. Zapewniamy pracownikom dostęp do informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania powierzonych im zadań. Naszemu otoczeniu otwarcie przedstawiamy decyzje, działania i przesłanki, jakimi się kierujemy we wzajemnych relacjach, szczególnie z klientami, dostawcami, uczestnikami rynku kapitałowego i społecznością lokalną.

Współpraca

– charakteryzuje nasze podejście do kształtowania wzajemnych relacji w sposób zakładający maksymalizację korzyści po stronie grupy kapitałowej, przy jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu interesów drugiej strony. Podstawę współpracy stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów. Odnosi się to do relacji ze współpracownikami, jak i podmiotami zewnętrznymi.

{GRI 4.12}

Jako firma społecznie odpowiedzialna, popieramy i stosujemy we wszystkich sferach swojej działalności zasady United Nations Global Compact – największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego.

logo Global Compact

Zasady UN Global Compact

  1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
  2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
  3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
  4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej.
  5. Popieranie zniesienia pracy dzieci.
  6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
  8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
  9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
  10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.