Kapitał ludzki

A A A

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki LOTOSU

 • Wiedza, kompetencje, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju organizacji.
 • Wspólny, trwały system wartości u podstaw kultury organizacyjnej.
 • Motywacja do poprawy i rozwoju procesów, produktów i usług, w tym umiejętności pracowników dotyczące przywództwa, zarządzania i współpracy.
 • Wysoka kultura bezpieczeństwa.

Nasze cele w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim:

 • Zapewnienie i rozwój wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej.
 • Doskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości.
 • Stałe podnoszenie świadomości i poziomu zaangażowania kadry kierowniczej, pracowników i podwykonawców w poprawę bezpieczeństwa pracy.

Kluczowe działania:

 • Odpowiedzialna rekrutacja i zatrudnianie, szybka adaptacja do środowiska pracy.
 • Doskonalenie systemów szkolenia i rozwoju pracowników.
 • Tworzenie angażującego miejsca pracy.
 • Rzetelna ocena i właściwe motywowanie pracowników.
 • Przestrzeganie zasad etycznych w działalności.
 • Upowszechnianie przyjętych wartości wśród pracowników stacji paliw LOTOS.
 • Realizacja projektów poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • Angażowanie kadry kierowniczej w propagowanie właściwych postaw BHP wśród pracowników.

Uzyskiwane wyniki:

Tytuł Najlepszego Pracodawcy 2013 r.
Skuteczność wewnętrznych programów rozwojowych potwierdzona awansowaniem 80% ich uczestników
Optymalizacja zatrudnienia poprzez stwarzanie warunków do najlepszego wykorzystania kompetencji i potencjału pracowników (w latach 2004-2013 ponad tysiąc osób zmieniło pracodawcę w ramach grupy kapitałowej)
Wysoki poziom zaangażowania pracowników (72%), przy 77% osiągających satysfakcję zawodową
Podnoszenie wpływu pracowników na bezpieczeństwo i ergonomię na własnym stanowisku pracy
Umacnianie kultury bezpieczeństwa w oparciu o wzrost zaangażowania kierownictwa w propagowanie właściwych postaw
Tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi