Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

A A A

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013
sporządzone metodą pośrednią

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Zysk netto   39.428 927.876

Korekty:
 
1.409.414

483.446

Podatek dochodowy

10.1

(101.407)

(561.535)
Udziały w stracie netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 1.008 -
Amortyzacja 9.1 656.065 666.465
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych   121.495 (131.686)
Odsetki i dywidendy   193.156 197.801
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej   11.576 977.849
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5 (112.861) (117.772)
Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług   23.023 453.082
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów   200.717 (197.483)
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów   232.696 (108.783)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług   238.465 (639.025)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw   (70.378) (84.497)
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych   15.859 29.030

Podatek dochodowy zapłacony
 
(12.346)

(64.242)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   1.436.496 1.347.080
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Dywidendy otrzymane   680 567
Odsetki otrzymane   6.988 9.316
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych   9.429 27.727
Sprzedaż udziałów   14.910 550
Spłata udzielonych pożyczek   - 1.536
Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu zbytych środków pieniężnych   - 78.000
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa   3.722 138
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych   (976.975) (757.925)
Zakup udziałów w jednostkach powiązanych   (13.560) (13.017)
Nabycie jednostki zależnej po odjęciu przejętych środków pieniężnych 2 - (129.132)
Lokaty zarezerwowane na remont postojowy   - (45.721)
Depozyty zabezpieczające   134 586
Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń ropy naftowej 30.1 (1.654) (1.886)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   17.912 (8.790)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (938.414) (838.051)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 27.1 963.045 542.530
Emisja obligacji 27.2 203.050 362.367
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli 2 (278) (182)
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 27.1 (1.263.548) (1.171.040)
Wykup obligacji 27.2 - (364.000)
Zapłacone odsetki   (176.361) (205.185)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (16.811) (15.234)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   39.801 (32.534)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (251.102) (883.278)

Przepływy pieniężne netto razem
 
 
246.980
 

(374.249)
 
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (1.553) (27.958)

Zmiana stanu środków pieniężnych netto
 
 
245.427
 

(402.207)
 
Środki pieniężne na początek okresu   (240.655) 161.552

Środki pieniężne na koniec okresu
 

20
 

4.772
 

(240.655)
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część