Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

A A A

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok 2013

w tysiącach złotych Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2013   129.873 1.311.348 (36.801) 7.627.427 33.878 9.065.725 699 9.066.424
Zysk netto   - - - 39.415 - 39.415 13 39.428
Inne całkowite dochody (netto)   - - 97.820 (152) (13.644) 84.024 (2) 84.022
Całkowite dochody ogółem   - - 97.820 39.263 (13.644) 123.439 11 123.450
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących 2 - - - 143 - 143 (421) (278)
31 grudnia 2013   129.873 1.311.348 61.019 7.666.833 20.234 9.189.307 289 9.189.596
1 stycznia 2012   129.873 1.311.348 (419.281) 6.700.396 59.100 7.781.436 947 7.782.383
Zysk netto   - - - 927.849 - 927.849 27 927.876
Inne całkowite dochody (netto)   - - 382.480 (897) (25.222) 356.361 (14) 356.347
Całkowite dochody ogółem   - - 382.480 926.952 (25.222) 1.284.210 13 1.284.223
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących   - - - 79 - 79 (261) (182)
31 grudnia 2012 (dane przekształcone)   129.873 1.311.348 (36.801) 7.627.427 33.878 9.065.725 699 9.066.424

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część