Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

A A A

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2013

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
1 stycznia 2012
(dane przekształcone)
AKTYWA        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 13 10.048.374 9.685.850 10.523.550
Wartość firmy 14 46.688 46.688 46.688
Pozostałe aktywa niematerialne 15 686.222 548.659 475.580
Jednostki wyceniane metodą praw własności 16 66.222 - -
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 980.284 1.121.314 400.128
Pozostałe aktywa długoterminowe 18 210.981 107.232 136.291
Aktywa trwałe razem   12.038.771 11.509.743 11.582.237
Aktywa obrotowe        
Zapasy 19 5.731.851 5.966.203 5.855.840
- w tym zapasy obowiązkowe 19.2 4.250.530 4.353.207 4.427.752
Należności z tytułu dostaw i usług 18 1.594.746 1.632.837 2.071.269
Należności z tytułu podatku dochodowego   30.755 90.566 132.876
Pochodne instrumenty finansowe 28 73.935 121.334 37.202
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 18 325.079 436.121 224.404
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 503.686 268.333 383.680
Aktywa obrotowe razem   8.260.052 8.515.394 8.705.271
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 17 794 2.428 109.124
Aktywa razem   20.299.617 20.027.565 20.396.632
         
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA        
Kapitał własny        
Kapitał podstawowy 21 129.873 129.873 129.873
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 22 1.311.348 1.311.348 1.311.348
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń
przepływów pieniężnych
23 61.019 (36.801) (419.281)
Zyski zatrzymane 24 7.666.833 7.627.427 6.700.396
Różnice kursowe z przeliczenia 25 20.234 33.878 59.100
Kapitał własny przypisany akcjonariuszomJednostki Dominującej   9.189.307 9.065.725 7.781.436
Udziały niekontrolujące 26 289 699 947
Kapitał własny razem   9.189.596 9.066.424 7.782.383
Zobowiązania długoterminowe        
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
27 4.496.190 4.462.098 5.161.474
Pochodne instrumenty finansowe 28 52.876 88.325 127.364
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 281.307 322.873 105.226
Świadczenia pracownicze 29 151.425 129.862 115.914
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 30 711.845 412.260 337.561
Zobowiązania długoterminowe razem   5.693.643 5.415.418 5.847.539
Zobowiązania krótkoterminowe        
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
27 1.715.196 2.094.602 2.427.155
Pochodne instrumenty finansowe 28 21.277 91.000 140.414
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 2.396.086 2.174.451 2.812.259
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   8.823 5.752 7.420
Świadczenia pracownicze 29 105.057 110.930 94.737
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 30 1.169.939 1.068.988 1.244.327
Zobowiązania krótkoterminowe razem   5.416.378 5.545.723 6.726.312
Zobowiązania bezpośrednio związane
z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
  - - 40.398
Zobowiązania razem   11.110.021 10.961.141 12.614.249
Kapitał własny i zobowiązania razem   20.299.617 20.027.565 20.396.632

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część