36. Informacje o podmiotach powiązanych

A A A

36.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Jednostki współzależne    
Sprzedaż 19.983 6.831
Zakupy 516 35.702
Aport 51.700 (1) -

(1) Spółka LOTOS Petrobaltic S.A., jako drugi komandytariusz spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. podwyższyła swój wkład w ww. spółce pokrywając go między innymi aportem aktywów trwałych związanych ze złożami B - 4, B - 6, patrz nota 2 .

W 2013 roku Grupa zawierała głównie transakcje sprzedaży ze spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (transakcje zawierane były po dniu utraty kontroli nad spółką, patrz nota 2). Transakcje dotyczyły sprzedaży paliwa lotniczego. Wartość transakcji wynosiła 19.533 tys. zł.

W roku 2012 Grupa zawierała głównie transakcje zakupu ropy naftowej od spółki UAB Manifoldas (transakcje zawierane były przed objęciem kontrolą tej spółki w dniu 28 listopada 2012 roku, o czym mowa w Nocie 2 Dodatkowych Informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012). Wartość zakupu  wynosiła 34.651 tys. zł.

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Jednostki współzależne      
Należności 18 16.657 2.507
Zobowiązania 30 207 138

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa wykazuje głównie należności od spółki LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. w kwocie 16.321 tys. zł (31 grudnia 2012: UAB Minijos Nafta).

36.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W latach 2012 i 2013 nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.

36.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ

W 2013 roku Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. Transakcje dotyczyły głównie sprzedaży paliw, sprzedaży i zakupu usług magazynowania, zakupu usług transportowych, energii, gazu ziemnego oraz innych paliw. W 2013 roku sprzedaż z tytułu ww. transakcji wynosiła 353.978 tys. zł (w 2012 roku: 797.327 tys. zł ), natomiast zakupy wynosiły 1.649.885 tys. zł (w 2012 roku: 1.337.438 tys. zł ).

36.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Zarząd    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 1.580 1.404
- wypłacona nagroda roczna 249 (1) 249 (2)
- nagrody jubileuszowe 41 -
Zarząd – jednostki zależne (3)    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 3.562 3.104
Rada Nadzorcza    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 246 242
Razem (4) 5.388 4.750

(1)  Wypłacone w 2013 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2012.

(2)  Wypłacone w 2012 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2011.

(3) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.

(4) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu (wzrost liczby członków Zarządu) oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Pozostałe świadczenia pracownicze
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Zarząd    
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe
i pozostałe świadczenia
522 570
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej (1) 311 249
     
Razem 833 819

(1) Zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa). Z uwzględnieniem zmian w składzie Zarządu Spółki (wzrost liczby członków Zarządu).

W roku 2013 oraz 2012 Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto nie wystąpiły inne znaczące transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.

36.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
w tysiącach złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2013

za rok zakończony
31 grudnia 2013
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 30.187 30.205
- wypłacona nagroda roczna 5.606 (1) 7.045 (2)

(1) Wypłacone w 2013 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2012.

(2) Wypłacone w 2012 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2011.

Pozostałe świadczenia pracownicze
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 8.886 7.457
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej 7.163 7.339
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze 6 16
Razem 16.055 14.812

W roku 2013 oraz 2012 Grupa nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część