37. Istotne zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

A A A
  • W dniu 3 lutego 2014 roku nastąpiło przeniesienie własności na podstawie umowy zakupu z dnia 20 grudnia 2013 roku nowo zakupionej platformy na spółkę SPV Baltic Sp. z o.o. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) w wyniku spełniania warunków umowy z dnia 20 grudnia 2013 roku, w tym m.in. uiszczenia całości ceny. Platforma może prowadzić wiercenia na wodach o głębokości do 105 metrów (350 stóp) i zostanie zaangażowana w realizację projektów poszukiwawczych spółki LOTOS Petrobaltic S.A. na Morzu Bałtyckim. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość kontraktu uwzględniono w wartości przyszłych zobowiązań umownych Grupy dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (patrz nota 13). W dniu 26 lutego 2014 roku platforma dotarła do Polski.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część