Ryzyko związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie REACH

A A A
Ryzyko związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie REACH

(ang. Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals) – obecnie ryzyko to związane jest w szczególności z umieszczeniem stosowanego w Grupie LOTOS rozpuszczalnika EDC (1,2–dichloroetan) na liście priorytetowej do włączenia do Załącznika XIV do rozporządzenia REACH. Jeśli ostatecznie substancja ta zostanie umieszczona w Załączniku XIV, oznaczać to będzie konieczność uzyskania stosownego zezwolenia na jej zastosowanie. W związku z tym prowadzimy szereg działań mających na celu minimalizację ryzyka w tym obszarze, m.in. w 2013 r. przystąpiliśmy do konsorcjum EDC DU Consortium, zrzeszającego dalszych użytkowników stosujących substancję EDC, w ramach którego zostanie opracowana niezbędna dokumentacja do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie. Dodatkowo uruchomiliśmy wewnętrzny projekt, w ramach którego koordynujemy opisane wyżej działania. Niezależnie prowadzimy także działania modernizacyjne instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian wymagań prawnych dotyczących przyszłych ograniczeń w stosowaniu rozpuszczalnika EDC.