Ryzyka środowiskowe

A A A
Ryzyka środowiskowe

– dotyczą potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko stwarzanego przez Grupę LOTOS. Są one powiązane z wieloma ryzykami, zwłaszcza technicznym i procesowym, gdyż ich materializacja może powodować zagrożenie dla otoczenia (np. poprzez zwiększoną emisję spalin, wyciek węglowodorów do gruntu itp.). Z tego względu, każde zidentyfikowane przez nas ryzyko wyceniane jest także pod kątem skutków środowiskowych i wdrażane są właściwe środki zapobiegawcze. Dodatkowo w celu spełnienia wszystkich środowiskowych wymagań prawnych monitorujemy na co dzień przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, a w miarę możliwości czynnie uczestniczymy w procesie legislacyjnym. Uzyskiwanie wszelkich pozwoleń i decyzji odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym ryzyko przedłużenia się postępowania administracyjnego.