Ryzyko zaostrzenia wymagań jakościowych dla produktów naftowych

A A A
Ryzyko zaostrzenia wymagań jakościowych dla produktów naftowych

- dotyczy m.in. potencjalnych problemów z terminowym dostosowaniem się do przyszłych standardów jakościowych. W związku z powyższym monitorujemy projekty nowych norm i rozporządzeń, mających wpływ na naszą działalność produkcyjną i handlową, śledzimy plany różnych organów, instytucji i organizacji międzynarodowych, takich jak Komisja Europejska, czy Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO). Dzięki uczestnictwu w pracach Komitetu Technicznego 222 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych, mamy możliwość opiniowania projektów norm europejskich w fazie ich powstawania. Dodatkowy wpływ na poziom wymagań jakościowych, zwłaszcza dla paliw silnikowych, uzyskujemy dzięki uczestnictwu w pracach Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.