Ryzyko techniczne

A A A
Ryzyko techniczne, związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii lub trwałych uszkodzeń infrastruktury

- materializacja tego ryzyka może poważnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe poprzez konieczność poniesienia dodatkowych nakładów na naprawę lub wymianę urządzeń, a także poprzez przerwy i zakłócenia w procesie produkcyjnym. Realizujemy wiele działań mających na celu jego ograniczenie. Prowadzimy priorytetyzację urządzeń, czyli analizę ich krytyczności, stosujemy technologie i urządzenia spełniające kryteria najlepszych dostępnych technik (ang. Best Available Techniques, BAT), wykorzystujemy systemy zatrzymania instalacji w celu zapobiegania niekontrolowanemu rozwojowi sytuacji awaryjnej, a same instalacje procesowe wyposażone są w systemy bezpieczeństwa i ochrony. Dodatkowo w celu podniesienia standardów w zakresie badań i oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem metody Risk Based Inspection, wykorzystującej zasady oceny ryzyka. Prowadzimy także prace w zakresie zastosowania metody Risk Based Work Selection, która polega na planowaniu prac utrzymania ruchu na podstawie wcześniej dokonanej analizy ryzyka dla poszczególnych urządzeń. Działania te pozwolą nam na jeszcze sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie infrastrukturą Grupy LOTOS.

W 2013 r. przeprowadziliśmy Postój Remontowy Wiosna 2013, w wyniku którego wykonano kilkadziesiąt tysięcy zadań, dokonano przeglądu, naprawy lub wymiany łącznie ponad 5 tys. urządzeń. Postój remontowy był również okazją do wykonania wszystkich niezbędnych inspekcji i prób urządzeń podlegających certyfikacji ze strony Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Wszystkie aparaty i rurociągi, które podlegają wymogom UDT, pomyślnie przeszły próby i uzyskały dopuszczenia do eksploatacji na kolejny okres, co zwiększa bezpieczeństwo procesowe rafinerii. (więcej informacji)

Należy podkreślić, iż w 2013 r. nie doszło w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu procesowemu, spełniających wymogi definicji podanej w Zalecanych Praktykach Amerykańskiego Instytutu Naftowego nr 754 (API RP 754).