Ryzyko reputacyjne i społeczne

A A A
Ryzyko reputacyjne

związane jest ze zdarzeniami, które mogą wpłynąć na sposób postrzegania naszej grupy kapitałowej i wartość marki LOTOS. Z uwagi na to, że większość ryzyk w poszczególnych segmentach działalności może taki wpływ powodować, zostały one ocenione zarówno w aspekcie finansowym, jak i reputacyjnym. Oba kryteria oceny są tak samo istotne, zatem ryzyka o dużych skutkach reputacyjnych podlegają szczegółowym analizom oraz opracowywane są plany ich ograniczania zgodnie z przyjętymi zasadami.

Ryzyko społeczne

dotyczy otoczenia Grupy Kapitałowej LOTOS i jej pracowników. W 2013 r. rozpoczęliśmy wdrożenie Programu Efektywność i Rozwój 2013-2015, którego założenia koncentrują się na podniesieniu efektywności i umożliwieniu wszystkim spółkom grupy kapitałowej dalszego dynamicznego rozwoju. Zdajemy sobie jednak sprawę, że planowane zmiany, szczególnie o charakterze restrukturyzacyjnym, mogą budzić niepokój i brak akceptacji wśród pracowników i najbliższego otoczenia organizacji. Z tego względu przeprowadziliśmy cykl spotkań pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS z zarządami Grupy LOTOS i spółek zależnych, podczas których omówiono założenia Programu oraz pojawiające się wątpliwości i obawy. Większość pracowników uczestniczących w dobrowolnych spotkaniach potwierdziła wysoki poziom zrozumienia dla wprowadzanych w Spółce zmian.

Rozumiem podstawowe założenia Programu Efektywność i Rozwój 2013-2015 (%)

Prowadzimy także otwartą komunikację zewnętrzną na temat realizowanego Programu, w tym poszczególnych projektów w miarę postępu ich realizacji.

Ryzyko nadużyć  

jest rozumiane w Grupie Kapitałowej LOTOS jako celowe działania bądź zaniechania, stanowiące naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w wyniku których dopuszczająca się ich osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub których rezultatem są straty ponoszone przez firmę, włączając wszelkie formy działań korupcyjnych. W celu minimalizacji tego ryzyka wdrożyliśmy systemowe podejście w obszarze przeciwdziałania nadużyciom, polegające na kompleksowym i uporządkowanym działaniu w zakresie jego identyfikacji i oceny. W ramach wdrożonego systemu funkcjonują rozwiązania służące zapobieganiu, wykrywaniu oraz minimalizowaniu skutków wystąpienia nadużyć. System Przeciwdziałania Nadużyciom podlega corocznemu badaniu w ramach dojrzałości organizacyjnej Grupy LOTOS, a uzyskiwana ocena stanowi o skuteczności funkcjonujących rozwiązań w tym obszarze. (Więcej informacji)