Rynek paliw w Polsce

A A A

Popyt na paliwa na krajowym rynku jest pochodną ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Krajowy rynek paliw w ostatnich dwóch latach zmagał się z rozwojem szarej strefy wywołanym wysokimi cenami paliw oraz dekoniunkturą gospodarczą. W szarej strefie dokonuje się przede wszystkim obrotu olejem napędowym, który do Polski sprowadzany jest z pominięciem procedur, a co za tym idzie nie jest rejestrowany w oficjalnych statystykach. Oficjalny poziom konsumpcji oleju napędowego w 2013 r. wyniósł 11,3 mln ton i było o 6% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunki POPiHN wskazują, że rozmiar szarej strefy w obrocie paliwami w 2013 r. mógł wynosić nawet 12%. Pomimo niekorzystnych trendów na krajowym rynku, olej napędowy w dalszym ciągu był głównym paliwem transportowym w Polsce, a jego udział w konsumpcji krajowej paliw transportowych wyniósł w 2013 r. 65%.

W 2013 r. krajowy rynek benzyn odzwierciedlał tendencje zachodzące w pozostałych częściach Europy i kontynuował spadek. Zapotrzebowanie na benzynę spadło o ponad 2% (84 tys. ton), do poziomu 3,7 mln ton i podobnie jak w latach poprzednich było wynikiem utrzymywania się wysokiego poziomu cen detalicznych. Dodatkowo niekorzystne tendencje gospodarcze, takie jak wysoki poziom bezrobocia i związana z tym mniejsza mobilność kierowców oraz wzrost efektywności parku samochodów związany z odnawianiem floty, przyczyniły się do spadku zapotrzebowania na ten produkt.

W obliczu utrzymujących się wysokich cen benzyny w 2013 r. na popularności zyskało tańsze paliwo substytucyjne, jakim jest LPG. W 2013 r. szacowane zużycie paliwa wynosiło 2,3 mln ton (4% wzrost r/r), a wzrost zapotrzebowania odnotowano zarówno w segmencie sprzedaży autogazu, jak i w segmencie sprzedaży gazu na inne potrzeby, w tym grzewcze.

W przypadku lekkiego oleju opałowego 2013 r. był okresem kontynuowania trendu spadkowego z poprzednich lat i spadku popytu o kolejne 10%, do poziomu 843 tys. ton. Spadek zainteresowania lekkim olejem opałowym wynika głównie z rosnącej popularności alternatywnych paliw grzewczych.

W 2013 r. odnotowano zwiększone zapotrzebowanie na paliwo lotnicze. Ponad 10% wzrost zapotrzebowania to skutek rosnącej konkurencji na krajowym rynku paliwa lotniczego i przełamania dominacji jednego dostawcy (Petrolotu), co wpłynęło na wzrost konkurencyjności polskiego rynku paliwa lotniczego w stosunku do alternatywnych rynków zaopatrzenia w paliwo lotnicze.

W 2013 r. nastąpiło zmniejszenie konsumpcji o 4% r/r dla sumy paliw silnikowych (benzyna, olej napędowy i LPG).

Konsumpcja paliw w Polsce
(tys. ton)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN.