Globalny rynek rafineryjny

A A A

W ujęciu globalnym w 2013 r. wzrastała zarówno produkcja ropy, jak i jej przerób w kierunku paliw. W przypadku konsumpcji paliw motorem napędowym wzrostu konsumpcji są kraje rozwijające się, przede wszystkim Chiny, Indie, ale również Brazylia i Rosja. Konsumpcja paliw w krajach należących do OECD zmniejsza się. Globalne zapotrzebowanie na ropę naftową zaspokajane jest głównie przez producentów spoza OECD. Jednocześnie w ostatnich latach odnotowywany jest wzrost produkcji ropy naftowej w grupie krajów należących do OECD. Za wzrost ten odpowiedzialne jest zwiększające się wydobycie ropy łupkowej w USA. Wydobycie ropy w krajach Unii Europejskiej stale zmniejsza się, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne całej Wspólnoty.

Produkcja ropy (tys. ton/rok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BP.

Przerób ropy w rafineriach (tys. baryłek/dzień)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BP.

Konsumpcja paliw (mln ton/rok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BP.

Wykorzystanie rafineryjnych mocy przerobowych (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BP.

Rok 2013 upłynął pod znakiem dalszego wzrostu ogólnoświatowego popytu na ropę naftową, przy zachowaniu dysproporcji w dynamice pomiędzy poszczególnymi kontynentami. Szacowany przyrost popytu wyniósł 0,9 mln baryłek/dzień, przy czym popyt na ropę w Europie spadł o 0,22 mln baryłek/dzień, co było konsekwencją przedłużającego się kryzysu gospodarczego w kilku krajach regionu. W 2013 r. miał miejsce wzrost podaży światowej ropy naftowej. Przyrost ten szacowany jest na 1,2 mln baryłek/dzień, z czego ok. 1 mln baryłek/dzień stanowiła zwiększone wydobycie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Unii Europejskiej produkcja ropy naftowej uległa zmniejszeniu.

Do najistotniejszych czynników kształtujących koniunkturę sektora rafineryjnego zaliczyć można: rewolucję po stronie podażowej w Ameryce Północnej oraz wzrost popytu w krajach nienależących do OECD. Wzrost podaży przy jednocześnie spadającej konsumpcji krajowej spowodowały, że Stany Zjednoczone przekształciły się z największego światowego importera produktów rafineryjnych w największego eksportera netto. Rewolucja łupkowa oraz niskie ceny gazu ziemnego zwiększyły konkurencyjność amerykańskich rafinerii.