Dojrzałość organizacyjna

A A A

W Grupie LOTOS corocznie dokonujemy oceny dojrzałości organizacyjnej Spółki.

Dojrzałość organizacyjna przedsiębiorstwa rozumiana jest jako osiągnięty przez daną organizację poziom profesjonalizacji kluczowych rozwiązań organizacyjnych, procesów i podejmowanych działań, a także ich zgodności z najlepszymi praktykami w obszarze funkcjonowania organizacji i zarządzania nią, które stanowią czynnik wpływający na możliwość odnoszenia sukcesów w zakresie ochrony i budowania wartości dla interesariuszy.

Dojrzałość organizacyjną kształtują systemy i tworzące je rozwiązania szczegółowe, które mają istotny wpływ na proces tworzenia wartości dla interesariuszy, są ważne w kontekście ochrony wartości firmy oraz mają duże znaczenie dla niezakłóconego, zgodnego z wymogami prawa, prowadzenia bieżącej działalności.

Kryteria te w największym stopniu spełniają funkcjonujące w Grupie LOTOS systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności (compliance), przeciwdziałania nadużyciom oraz ładu korporacyjnego.

Dojrzałość organizacyjna Grupy LOTOS

Dążymy do zrównoważonego rozwoju i profesjonalizacji wszystkich kluczowych rozwiązań organizacyjnych w ramach naszej działalności.

Wyniki oceny dojrzałości organizacyjnej Grupy LOTOS za 2013 r.

  • W ramach systemu kontroli wewnętrznej zostały ustanowione najważniejsze rozwiązania organizacyjno-procesowe, składające się na ramy tego systemu. Zdefiniowane i funkcjonujące procesy cechuje duży poziom dojrzałości, który przejawia się zaprojektowaniem mechanizmów kontrolnych w sposób adekwatny do celów procesu. Kluczowe rozwiązania kontrolne zostały ustanowione w sposób formalny, zaprojektowano ich funkcjonowanie w ramach wdrożonych w Spółce regulacji wewnętrznych. Przyjęte rozwiązania kontrolne funkcjonują sprawnie i ukierunkowane są na zabezpieczenie wartości oraz zapewnienie uporządkowanego i efektywnego prowadzenia działalności, zgodnie z celami organizacji.

  • W ramach systemu zarządzania ryzykiem ustanowiono kluczowe rozwiązania ważne dla prawidłowego funkcjonowania systemu, które stanowią ważny czynnik dla zapewnienia realizacji jego podstawowego celu, jakim jest wspieranie procesu zarządzania Spółką i kreowania wartości dodanej. Dla poprawnego funkcjonowania systemu zakomunikowano Politykę zarządzania ryzykiem korporacyjnym, wyznaczono uczestników procesu zarządzania ryzykiem, w tym właścicieli ryzyk, koordynatora oraz Komitet zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Szczegóły określiła procedura wskazująca na sposób funkcjonowania i podejmowania działań w ramach systemu.

  • W ramach systemu zapewnienia zgodności (compliance) podejmowane są aktywne działania skierowane na zapewnienie zgodności realizowanych działań i ustanowionych regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Spółka dba o zapewnienie zgodności faktycznie podejmowanych działań z wymaganiami zdefiniowanymi w funkcjonujących w organizacji regulacjach wewnętrznych.

  • W ramach systemu przeciwdziałania nadużyciom kontynuowano systemowe podejście polegające na kompleksowych i uporządkowanych działaniach w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć i kreowania etycznej kultury organizacji. Funkcjonują rozwiązania ograniczające możliwość występowania nadużyć zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Organizacja buduje wiedzę dotyczącą tematyki nadużyć związanych z jej działalnością, rozwija systemowe podejście w zakresie identyfikacji i monitorowania rozwiązań służących zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć. Sukcesywne budowanie kultury etycznej poprzez systematyczne podnoszenie świadomości oczekiwanych postaw w pełni wspiera i wpływa na rozwój systemu przeciwdziałania nadużyciom. Osiągnięcie oczekiwanych efektów wymaga czasu i konsekwentnego realizowania przyjętych założeń.

  • W ramach ładu korporacyjnego ustanowiono większość kluczowych rozwiązań zarówno dotyczących relacji pomiędzy organami Spółki, jak i o charakterze wewnętrznym (związanych z podejściem do zarządzania organizacją i jej zasobami), które odpowiadają formułowanym w tym zakresie standardom i stosowanym w praktyce dobrym praktykom. Rozwiązania przyjęte w zakresie funkcjonowania organów Spółki i ich wzajemnych relacji odpowiadają, co do zasady, wymogom zdefiniowanym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Uzyskana całościowa ocena dojrzałości organizacyjnej wskazuje, że jesteśmy organizacją ukierunkowaną na profesjonalizację podejmowanych działań oraz przyjmowanie rozwiązań stanowiących dobre praktyki w zakresie funkcjonowania organizacji i zarządzania nią. Podejmujemy wysiłki ukierunkowane na ochronę wartości Spółki, co przejawia się znacznym rozbudowaniem rozwiązań składających się na system kontroli wewnętrznej i ład korporacyjny oraz wdrożeniem systemu przeciwdziałania nadużyciom. Kładziemy nacisk na zapewnienie funkcjonowania w sposób niezakłócony i zgodny z prawem.