14. Wartość firmy

A A A

Wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne, co przedstawia poniższa tabela:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Wartość firmy powstała przy nabyciu
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o.:
   
- LOTOS Gaz S.A. (hurtowa sprzedaż paliw) 10.009 10.009
- sieci stacji paliw ESSO 31.759 31.759
- sieci stacji paliw Slovnaft Polska 1.932 1.932
Razem 43.700 43.700
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia jednostek:    
- LOTOS Partner Sp. z o.o. 1.862 1.862
- Energobaltic Sp. z o.o. 1.126 1.126
Razem 2.988 2.988
Razem wartość firmy 46.688 46.688

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których alokowana była wartość firmy i testy te nie wykazały konieczności dokonywania odpisów.

Grupa określa możliwą do odzyskania wartość ośrodków wypracowujących środki pieniężne na podstawie wartości użytkowej, obliczonej przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych na okres 5 lat. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Zastosowana została ekstrapolacja przepływów pieniężnych wykraczających poza okres 5 lat przy użyciu stałej stopy wzrostu w wysokości 1,84% (w roku 2012: 1,94%), w oparciu o ilościową prognozę dynamiki wzrostu konsumpcji paliw w Polsce w latach 2009 - 2020. Stopa dyskontowa przyjęta do kalkulacji odzwierciedla średni ważony koszt kapitału WACC (z ang. Weighted Average Cost of Capital) netto na poziomie 7,16% (w roku 2012 : 7,53%). Indywidualnie wyliczone dla każdego ośrodka wypracowującego środki pieniężne zdyskontowane przepływy pieniężne zostały ubruttowione.

Najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na szacunek wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne były: marża brutto, stopa dyskonta, prognoza wolumenów, założenia dotyczące udziału w rynku w okresie budżetowym oraz szacowana stopa wzrostu po okresie prognozy.

W przekonaniu Grupy żadna racjonalna zmiana kluczowych parametrów określonych powyżej nie spowoduje utraty wartości firmy.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część