Wskaźniki rentowności

A A A
    2009 2010 2011 2012 2013
 
Rentowność sprzedaży
Przychody ze sprzedaży mln zł 14 321,0 19 662,8 29 259,6 33 111,0 28 597,3
Zysk operacyjny mln zł 450,4 1 061,4 1 085,5 312,8 146,5
Zysk przed opodatkowaniem mln zł 1 109,6 721,9 551,4 366,4 -62,0
Zysk netto mln zł 911,8 681,4 649,3 927,9 39,4
Rentowność sprzedaży brutto % 7,75 3,67 1,88 1,11 -
Rentowność sprzedaży netto % 6,37 3,47 2,22 2,80 0,14
 
EBIT i EBITDA
Zysk netto mln zł 911,8 681,4 649,3 927,9 39,4
Podatek dochodowy mln zł 197,8 40,5 -97,9 -561,5 -101,4
Przychody finansowe mln zł -954,9 -23,4 -22,3 -302,0 -135,2
Koszty finansowe mln zł 303,9 381,5 559,3 248,4 342,6
Udziały w zyskach  jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności mln zł -8,2 -18,6 -2,9 0,0 1,0
EBIT mln zł 450,4 1 061,4 1 085,5 312,8 146,5
Amortyzacja mln zł 284,8 389,9 608,6 666,5 656,1
EBITDA mln zł 735,2 1 451,3 1 694,1 979,3 802,6
Marża EBIT % 3,15 5,40 3,71 0,94 0,51
Marża EBITDA % 5,13 7,38 5,79 2,96 2,81
 
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Kapitały własne mln zł 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6
Zysk netto mln zł 911,8 681,4 649,3 927,9 39,4
ROE % 13,32 9,06 8,34 10,23 0,43
 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 027,6 20 299,6
Zysk netto mln zł 911,8 681,4 649,3 927,9 39,4
ROA % 5,99 3,84 3,18 4,63 0,19
 
Stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego (ROACE)
Zysk operacyjny mln zł 450,4 1 061,4 1 085,5 312,8 146,5
Efektywna stopa opodatkowania % 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Kapitały własne mln zł 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6
Dług netto mln zł 5 346,1 5 944,2 7 205,0 6 288,4 5 707,7
ROACE % 2,99 6,38 5,86 1,65 0,80

 

Marża EBIT - stosunek wyniku operacyjnego do sprzedaży netto
Marża EBITDA - stosunek EBITDA do sprzedaży netto
Rentowność/deficytowość sprzedaży brutto - stosunek wyniku przed opodatkowaniem do sprzedaży netto
Rentowność/deficytowość sprzedaży netto - stosunek wyniku netto do sprzedaży netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE - stosunek wyniku netto do wartości kapitału własnego na koniec okresu
Stopa zwrotu z aktywów ROA - stosunek wyniku netto do wartości aktywów na koniec okresu

Stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego ROACE - stosunek wyniku operacyjnego po opodatkowaniu do wartości kapitału własnego powiększonego o wartość kredytów i pożyczek długoterminowych oraz krótkoterminowych, pomniejszonego o środki pieniężne i pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe na koniec okresu

(mln zł)
(%)
(%)