Wskaźniki płynności

A A A
    2009 2010 2011 2012 2013
 
Płynność szybka
Aktywa obrotowe mln zł 5 118,9 6 847,4 8 705,3 8 515,4 8 260,0
Zapasy mln zł -3 023,1 -4 506,8 -5 855,8 -5 966,2 -5 731,9
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2 769,5 5 150,5 6 726,3 5 545,8 5 416,4
Płynność szybka   0,76 0,45 0,42 0,46 0,47
 
Płynność bieżąca
Aktywa obrotowe mln zł 5 118,9 6 847,4 8 705,3 8 515,4 8 260,0
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2 769,5 5 150,5 6 726,3 5 545,8 5 416,4
Płynność bieżąca   1,85 1,33 1,29 1,54 1,52
 
Kapitał pracujący
Aktywa obrotowe mln zł 5 118,9 6 847,4 8 705,3 8 515,4 8 260,0
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł -2 769,5 -5 150,5 -6 726,3 -5 545,8 -5 416,4
Kapitał pracujący   2 349,00 1 696,90 1 979,00 2 969,60 2 843,60
 
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w całości aktywów
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 027,6 20 299,6
Kapitał pracujący mln zł 2 349,0 1 696,9 1 979,0 2 969,6 2 843,6
Udział kapitału pracującego w aktywach % 15,44 9,57 9,70 14,83 14,01
 
Wskaźnik aktywów do kapitałów własnych
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 027,6 20 299,6
Kapitały własne mln zł 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6
Aktywa do kapitałów własnych   2,22 2,36 2,62 2,21 2,21

 

Płynność szybka - stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)

Płynność bieżąca - stosunek aktywów obrotowych do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)
Kapitał pracujący - wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania krótkoterminowe (dane z końca okresu)
Udział kapitału pracującego w całości aktywów - stosunek kapitału pracującego do wartości aktywów (dane z końca okresu)
Aktywa do kapitałów własnych - aktywa (dane z końca okresu) do kapitałów własnych

(zł)