Skonsolidowane sprawozdanie z Sytuacji Finansowej

A A A
mln zł 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Aktywa 12 319,9 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 027,6 20 299,6
Aktywa trwałe 7 273,3 10 091,9 10 872,1 11 582,2 11 509,8 12 038,8
Aktywa obrotowe, z tego: 5 038,0 5 118,9 6 847,4 8 705,3 8 515,4 8 260,0
  Zapasy 2 447,2 3 023,1 4 506,8 5 855,8 5 966,2 5 731,9
  Należności 1 216,0 1 460,8 1 740,9 2 071,3 1 632,9 1 594,7
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 674,1 345,1 382,6 383,7 268,3 503,7
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 8,6 5,2 7,9 109,1 2,4 0,8
             
Kapitał własny i zobowiązania 12 319,9 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 027,6 20 299,6
Kapitał podstawowy 113,7 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 971,0 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych     -0,7 -419,3 -36,8 61,0
Zyski zatrzymane 4 430,2 5 353,9 6 046,0 6 700,4 7 627,4 7 666,8
Różnice kursowe z przeliczenia 7,0 14,3 12,3 59,1 33,9 20,3
Kapitał własny akcjon. Jednostki Dominującej 5 521,9 6 809,4 7 498,8 7 781,4 9 065,7 9 189,3
Udziały niekontrolujące 396,1 36,8 14,7 1,0 0,7 0,3
Kapitał własny razem 5 918,0 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6
Zobowiązania, z tego: 6 401,9 8 369,8 10 213,9 12 614,2 10 961,2 11 110,0
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe 3 412,2 4 942,6 4 403,5 5 161,5 4 462,1 4 496,2
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe 507,4 748,6 1 923,3 2 427,2 2 094,6 1 715,2
 
Dług i kapitał zaangażowany*
Dług finansowy 3 919,6 5 691,2 6 326,8 7 588,7 6 556,7 6 211,4
Dług netto 3 245,5 5 346,1 5 944,2 7 205,0 6 288,4 5 707,7
Kapitał zaangażowany 9 163,5 12 192,3 13 457,7 14 987,4 15 354,8 14 897,3

* Od 31.12.2011 pozycja dług finansowy obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe i krótkoterminowe