Skonsolidowane sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych

A A A
mln zł 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 311,1 695,0 882,7 902,4 1 347,1 1 436,5
Zysk/(Strata) netto  (389,4) 911,8 681,4 649,3 927,9 39,4
Amortyzacja 315,0 284,8 389,9 608,6 666,5 656,1
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 12,5 37,4 58,3 145,9 197,8 193,1
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 243,6  (1,5) 193,0 130,4  (117,8)  (112,9)
Pozostałe  (103,5)  (418,0) 172,9 118,3 220,4 20,4
             
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego 232,9  (119,5)  (612,8)  (750,1)  (547,7) 640,4
             
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (2 419,9)  (3 333,6)  (1 055,6)  (846,9)  (838,1)  (938,4)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 931,7 2 181,5 458,7  (35,6)  (883,3)  (251,1)
             
Zmiana stanu środków pieniężnych netto  (173,6)  (454,8) 283,8 43,4  (402,3) 245,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 289,2  (165,6) 118,2 161,6  (240,6) 4,8