Skonsolidowane sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 2013

A A A
mln zł 1Qn13 2Qn13 3Qn13 4Qn13
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 508,7 890,2 1 095,9 1 436,5
Zysk/(Strata) netto  (147,3)  (273,4) 63,8 39,4
Amortyzacja 168,9 329,7 486,3 656,1
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 45,7 92,7 140,7 193,1
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 82,1 66,7  (34,5)  (112,9)
Pozostałe  (26,8)  (106,8)  (79,6) 20,4
         
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego 386,1 781,3 519,2 640,4
         
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (196,7)  (335,6)  (449,2)  (938,4)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (80,6)  (157,3)  (218,0)  (251,1)
         
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 244,5 420,6 431,9 245,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3,9 180,0 191,3 4,8