Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów 2013

A A A
mln zł 1Qn13 2Qn13 3Qn13 4Qn13
Przychody ze sprzedaży 7 177,4 13 296,2 21 092,5 28 597,3
Koszt własny sprzedaży -6 834,9 -12 791,7 -19 839,7 -26 913,2
Zysk na sprzedaży 342,5 504,5 1 252,8 1 684,1
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży -251,7 -510,1 -813,0 -1 106,7
Koszty ogólnego zarządu -110,0 -201,0 -305,6 -434,0
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej -6,4 80,2 80,2 -10,4
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) 0,0 0,0 0,0 0,0
Utrata kontroli nad jednostką zależną 0,0 0,0 0,0 13,5
Zysk/(Strata) operacyjny -25,6 -126,4 214,4 146,5
Zysk/(Strata) na działalności finansowej -194,7 -266,2 -219,4 -207,5
Udziały w zyskach  jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 -1,0
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -220,3 -392,6 -5,0 -62,0
Podatek dochodowy 73,0 119,2 68,8 101,4
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej -147,3 -273,4 63,8 39,4
 - przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -147,3 -273,4 63,8 39,4
 - przypadający udziałom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0
         
Inne całkowite dochody -164,7 -222,3 -22,7 84,0
 - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 16,0 22,0 1,4 -13,6
 - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pienięznych -223,1 -301,6 -29,8 120,8
 - podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 42,4 57,3 5,7 -23,0
 
Akcyza i opłata paliwowa
Akcyza i opłata paliwowa 1 953,5 4 238,8 6 747,3 9 074,5
 
EBITDA
Amortyzacja 168,9 329,7 486,3 656,1
EBITDA 143,3 203,3 700,7 802,6