Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

A A A
mln zł 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody ze sprzedaży 16 294,7 14 321,0 19 662,8 29 259,6 33 111,0 28 597,3
Koszt własny sprzedaży -15 315,0 -12 775,8 -17 269,2 -26 572,4 -30 340,0 -26 913,2
Zysk na sprzedaży 979,7 1 545,2 2 393,6 2 687,2 2 771,0 1 684,1
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży -737,3 -726,4 -872,4 -1 000,3 -1 052,0 -1 106,7
Koszty ogólnego zarządu -316,8 -332,6 -377,1 -432,3 -446,4 -434,0
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej -58,8 -66,4 -82,7 -296,2 -1 042,5 -10,4
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) 0,0 0,0 0,0 126,4 61,7 0,0
Utrata kontroli nad jednostką zależną 0,0 30,6 0,0 0,7 21,0 13,5
Zysk/(Strata) operacyjny -145,8 450,4 1 061,4 1 085,5 312,8 146,5
Zysk/(Strata) na działalności finansowej -384,4 651,0 -358,1 -537,0 53,6 -207,5
Udziały w zyskach  jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 26,5 8,2 18,6 2,9 0,0 -1,0
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -503,7 1 109,6 721,9 551,4 366,4 -62,0
Podatek dochodowy 114,3 -197,8 -40,5 97,9 561,5 101,4
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej -389,4 911,8 681,4 649,3 927,9 39,4
 - przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -453,5 900,8 679,2 649,0 927,9 39,4
 - przypadający udziałom niekontrolującym 64,1 11,0 2,2 0,3 0,0 0,0
             
Inne całkowite dochody     -2,8 -371,7 356,3 84,0
 - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych     0,9 57,8 -39,1 -13,6
 - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pienięznych     -0,8 -516,9 472,2 120,8
 - podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów     -2,9 87,4 -75,7 -23,0
 
Akcyza i opłata paliwowa
Akcyza i opłata paliwowa 6 123,0 6 984,6 8 260,5 9 368,5 9 819,3 9 074,5
 
EBITDA
Amortyzacja 315,0 284,8 389,9 608,6 666,5 656,1
EBITDA 169,2 735,2 1 451,3 1 694,1 979,3 802,6