Ryzyko kredytowe partnerów transakcji finansowych

A A A
Ryzyko kredytowe partnerów transakcji finansowych

– ograniczamy je poprzez zawieranie transakcji wyłącznie z instytucjami finansowymi lub firmami spełniającymi następujące wymogi: minimalny akceptowany rating posiadany w agencjach ratingowych oraz odpowiednia gwarancja w przypadku braku własnego ratingu na wymaganym poziomie, wystawiona przez instytucję finansową lub firmę posiadającą minimalny akceptowalny rating w agencjach oraz spełniającą wymogi przyjęte przez Grupę LOTOS i wynikające z zobowiązań umownych. Limity partnerów transakcji finansowych są wyznaczane w referencji do kapitałów własnych Spółki oraz wskaźnika bazującego na poziomach na bieżąco aktualizowanych ratingów agencyjnych. Wykorzystanie limitów jest okresowo monitorowane.