Podejście do zarządzania

A A A

W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM), w ramach którego wprowadziliśmy wewnętrzne standardy postępowania i regulacje. Wdrażając system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, jesteśmy w stanie zapewnić minimalizowanie wpływu zagrożeń na osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych i operacyjnych oraz umiejętnie wykorzystać pojawiające się w naszym otoczeniu szanse i możliwości biznesowe.  

Struktura dokumentacji w systemie zarządzania ryzykiem korporacyjnym
w Grupie Kapitałowej LOTOS

Struktura dokumentacji w systemie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS

W funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym zaangażowani są wszyscy pracownicy grupy kapitałowej. Każdy pracownik ma prawo zgłoszenia nowego ryzyka. Poszczególnymi ryzykami zarządzają właściciele ryzyk. Komitet Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym stanowi rekomendacje dla działań z zakresu systemu zarządzania ryzykiem i monitoruje realizację zaplanowanych zadań. Zarząd Grupy LOTOS podejmuje kluczowe decyzje dotyczące systemu ERM, akceptuje Mapy ryzyk. Proces zarządzania ryzykiem jest koordynowany na wszystkich etapach jego realizacji - od momentu identyfikacji i oceny ryzyka, przez określanie planów postępowania oraz monitorowanie i raportowanie.

Struktura odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem korporacyjnym
w Grupie Kapitałowej LOTOS
 

Struktura odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS

Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym corocznie weryfikujemy w ramach oceny dojrzałości organizacyjnej. Wnioski i rekomendacje z dokonanej oceny są wykorzystywane w celu dalszego doskonalenia systemu. 
Wysokość oceny wyrażonej procentowo odzwierciedla:

  • stopień, w jakim system zaprojektowany w Spółce jest spójny z wytycznymi dobrych praktyk biznesowych oraz 
  • stopień wdrożenia zaprojektowanego systemu.
Wyniki oceny systemu zarządzania ryzykiem w ramach oceny dojrzałości organizacyjnej
Rok przeprowadzenia oceny Zaprojektowanie [%] Zgodność działania z zaprojektowaniem [%] Ocena łączna [%]*
2011 97 93 90
2012 96 97 93
2013 96 97 93

* Ocena łączna to iloczyn oceny zaprojektowania i oceny zgodności działania.

Informacje na temat funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym są regularnie przekazywane Zarządowi oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Spółki.