Sytuacja makroekonomiczna na świecie

A A A
Dynamika PKB w latach 2012-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMF (październik 2013 r., styczeń 2014 r.)

Dynamika PKB w latach 2012-2013
(zmiana roczna)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, OECD, MFW.

Sytuacja w globalnej gospodarce kształtowała się w 2013 r. poniżej oczekiwań rynku. Kluczowe gospodarki świata utrzymały wzrost gospodarczy, często o niższej dynamice niż w latach poprzednich.

Pozytywne oddziaływanie na gospodarkę w krajach rozwiniętych osiągnięto poprzez kontynuację łagodnej polityki monetarnej i utrzymanie płynności rynków.

Globalna gospodarka w 2013 r. kontynuowała trend wzrostowy, jednak uzyskana dynamika zmian (3,0%) jest niższa niż oczekiwano w prognozach z kwietnia oraz lipca 2013 r, ale jednocześnie nieznacznie wyższa niż w szacunkach z października 2013 r. Podobna korekta (0,1 pp. w górę) dotyczy prognozy na 2014 r. i wskazuje na oczekiwane tempo wzrostu PKB na poziomie 3,7%.

Pomimo szeregu podjętych działań naprawczych w krajach członkowskich, w 2013 r. odnotowano spadek PKB w krajach strefy Euro na poziomie (-)0,4%. Jednocześnie oczekuje się, że w 2014 r. strefa Euro odnotuje dodatnią dynamikę PKB (1).

W celu dalszego pobudzenia wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych można oczekiwać utrzymania wsparcia ze strony polityki monetarnej (bez jej dalszego  poluzowywania), zrównoważonej polityki fiskalnej oraz dalszych reform strukturalnych, umożliwiających między innymi walkę z bezrobociem.

(1) World Economic Outlook, MFW, kwiecień 2013 r., styczeń 2014 r.