Wskaźniki wyceny

A A A
    2009 2010 2011 2012 2013
 
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4 130,8 4 720,8 3 026,0 5 351,0 4 603,9
Kredyty i pożyczki długoterminowe mln zł 4 942,6 4 403,5 5 161,5 4 462,1 4 496,2
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe mln zł 748,6 1 923,3 2 427,2 2 094,6 1 715,2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mln zł 36,8 14,7 1,0 0,7 0,3
Zysk netto przypadający udziałom niekotrolującym mln zł -345,1 -382,6 -383,7 -268,3 -503,7
EV mln zł 9 513,7 10 679,7 10 232,0 11 640,1 10 311,9
 
Wskaźnik wartośći przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA)
EV mln zł 9 513,7 10 679,7 10 232,0 11 640,1 10 311,9
EBITDA mln zł 735,2 1 451,3 1 694,1 979,3 802,6
EV/EBITDA   12,94 7,36 6,04 11,89 12,85
 
Wskaźnik ceny do zysku (P/E)
Cena akcji * 31,8 36,4 23,3 41,2 35,4
Zysk na akcję 7,4 5,2 5,0 7,1 0,3
Р/E   4,27 6,95 4,66 5,80 118,00
 
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej (P/BV)
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4 130,8 4 720,8 3 026,0 5 351,0 4 603,9
Wartość księgowa mln zł 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6
P/BV   0,60 0,63 0,38 0,59 0,50
 
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży (P/S)
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4 130,8 4 720,8 3 026,0 5 351,0 4 603,9
Przychody ze sprzedaży mln zł 14 321,0 19 662,8 29 259,6 33 111,0 28 597,3
Kapitalizacja rynkowa do przychodów ze sprzedaży   0,29 0,24 0,10 0,16 0,16
 
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do aktywów
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4 130,8 4 720,8 3 026,0 5 351,0 4 603,9
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 027,6 20 299,6
Kapitalizacja rynkowa do aktywów   0,27 0,27 0,15 0,27 0,23
 
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
Kapitalizacja rynkowa* PLN m 4 130,8 4 720,8 3 026,0 5 351,0 4 603,9
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej PLN m 695,0 882,7 902,4 1 347,1 1 436,5
Kapitalizacja rynkowa do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej   5,94 5,35 3,35 3,97 3,20
* cena zamknięcia na GPW dnia 31 grudnia


Wartość przedsiębiorstwa - kapitalizacja rynkowa powiększona o kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwawilenty oraz zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym