Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych, interpretacji lub orzecznictwa sądowego

A A A

{GRI SO5}

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych, interpretacji lub orzecznictwa sądowego 

– może ono skutkować wzrostem istotnych obciążeń podatkowych (akcyzy, podatku od nieruchomości, CIT), a także powstaniem ryzyka podatkowego w transakcjach, w których przedtem ono nie występowało. Różnice występujące w interpretacji prawnej przepisów podatkowych powodują niepewność w działalności, a w transakcjach zagranicznych mogą prowadzić do utraty wiarygodności i konieczności rezygnacji z korzystnych przedsięwzięć.

Towarzyszące działalności polskich przedsiębiorstw ryzyko podatkowe można uznać za wysokie i stale rosnące. Jednym z czynników ryzyka jest nieprzestrzeganie przez ustawodawcę zasady vacatio legis przy wprowadzaniu zmian w przepisach prawa podatkowego. Uniemożliwia to dostosowanie działalności do nowych wymogów i może narazić przedsiębiorstwo na dodatkowe koszty lub sankcje. W sytuacjach, gdy zidentyfikowane zostaje ryzyko podatkowe wynikające z możliwości wystąpienia różnic interpretacyjnych, korzystamy z możliwości uzyskania wiążących interpretacji przepisów, wydawanych przez Ministra Finansów. Jako członek liczących się organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, bierzemy także udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, co daje nam możliwość odpowiedniej reakcji na zmieniające się otoczenie prawne. Wobec licznych zmian interpretacyjnych i nowych przepisów stale aktualizujemy wewnętrzne procedury w celu przestrzegania wymogów prawa oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyka podatkowego, a zwłaszcza jego wpływu na sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS.

Ryzyko zmian przepisów prawnych, w tym podatkowych, jest w szczególności istotne w działalności poszukiwawczo-wydobywczej, gdyż może skutkować nie tylko obniżonymi zyskami, ale i opóźnieniem realizacji projektów. Monitorujemy przepisy prawne zarówno w Polsce, jak w innych krajach UE oraz Norwegii (koncentrujemy się na obszarach o stabilnym systemie podatkowym i wysokich standardach, w związku z czym ryzyko gwałtownych zmian jest ograniczone). Bierzemy udział w konsultacjach społecznych i branżowych projektów ustaw, korzystamy z pomocy doradcy prawno-podatkowego w ocenie skutków proponowanych zmian, w formułowaniu uwag i komentarzy do ustaw, a także w działalności lobbingowej. W 2013 r. podejmowaliśmy szereg działań, których efektem jest wypracowanie korzystniejszych rozwiązań w stosunku do pierwotnej wersji proponowanych przepisów o nowym podatku od węglowodorów, a także zainicjowanie wielu poprawek do prawa geologicznego i górniczego.