List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

A A A

Wiesław Skwarko

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS zasługuje na pozytywną ocenę za swoje dokonania wypracowane w 2013 roku. Mimo niepewnej koniunktury gospodarczej i trudnych zewnętrznych warunków działania, Spółka osiągnęła zysk operacyjny i zmniejszyła swoje zadłużenie. Co ważniejsze, systematycznie i z sukcesem realizowana była strategia, która służy budowaniu silnej wartości Grupy LOTOS i umocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka, razem z Grupą Azoty, zrobiła też pierwszy krok w kierunku zaangażowania się w duży projekt petrochemiczny.

Na szczególne podkreślenie zasługuje konsekwencja w realizacji strategii Grupy LOTOS. Widoczna jest m.in. w zapewnianiu coraz większych dostaw ropy naftowej z własnych źródeł, w utrzymywaniu wysokiej konkurencyjności rafinerii poprzez stałe zwiększanie jej efektywności, w umacnianiu pozycji rynkowej Grupy LOTOS zarówno na rynku paliw samochodowych (8,5% udział w rynku detalicznym), jak i lotniczych oraz w sukcesywnym zmniejszaniu wielkości zadłużenia (obecnie 62% wartości kapitałów własnych). Spółka jest szóstym przedsiębiorstwem w Europie Środkowej i piątym w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży.

Godny podkreślenia jest wzrost wartości marki LOTOS osiągany zarówno poprzez działania ściśle biznesowe, jak i długoterminową strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Właśnie to odpowiedzialne i transparentne działanie Grupy LOTOS na rzecz różnych grup interesariuszy, stawiane jest jako wzór aktywności charakteryzujących nowoczesny biznes. Program Efektywność i Rozwój 2013-15 otwiera firmie drogę do dynamicznego rozwoju w średnim i długim okresie. To kolejny przykład poszukiwania, a następnie skutecznego wdrażania przez Zarząd spółki autorskich i zarazem nowatorskich rozwiązań dających wyższą sprawność działania całej struktury Grupy LOTOS i Grupy Kapitałowej LOTOS. Program skupia się na realizacji kluczowych inwestycji oraz rekonstrukcji grupy kapitałowej w tych obszarach, gdzie jest to biznesowo uzasadnione. Skuteczna realizacja obu założeń wpływa pozytywnie na wzrost efektywności i konkurencyjności Grupy LOTOS.

Szczególnie istotnym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwoju firmy jest stabilność zatrudnienia i wysoki poziom kwalifikacji i doświadczenia Zarządu Grupy LOTOS i kadry kierowniczej spółek-córek. Stwarza to bardzo dobrą atmosferę pracy wśród pracowników na różnych szczeblach – od menadżerskich po wykonawcze. Dostrzegalna jest duma z przynależności do firmy i głębokie zaangażowanie pracowników w rozwój Grupy LOTOS. Takie połączenie aspektów racjonalnych i emocjonalnych w zarządzaniu korporacją jest rzadko spotykanym, a bardzo cennym atutem.

Biorąc pod uwagę konsekwentnie realizowaną strategię, profesjonalizm kadry zarządzającej oraz zaangażowanie pracowników, jestem przekonany, że przyszłość Grupy LOTOS to dalszy szybki wzrost budowy wartości spółki oraz systematyczne zwiększanie jej udziałów w rynku. Grupa LOTOS jest i będzie silnym oraz niezawodnym elementem polskiej gospodarki, jedną z lokomotyw jej nowoczesnego, zrównoważonego wzrostu.

Z poważaniem,

podpis

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.