Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

A A A

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

    PLN'000   EUR'000
za rok zakończony 31.12.2013 za rok zakończony
31.12.2012
(dane przekształcone)
za rok zakończony
31.12.2013
za rok zakończony
31.12.2012
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 28.597.342 33.111.000 6.791.105 7.933.439
Zysk operacyjny 146.494 312.756 34.788 74.937
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem  (61.979) 366.341  (14.718) 87.776
Zysk netto 39.428 927.876 9.363 222.320
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 39.415 927.849 9.360 222.314
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym 13 27 3 6
Całkowite dochody ogółem 123.450 1.284.223 29.316 307.702
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 123.439 1.284.210 29.313 307.699
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 11 13 3 3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.436.496 1.347.080 341.129 322.762
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (938.414)  (838.051)  (222.848)  (200.798)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (251.102)  (883.278)  (59.630)  (211.635)
Przepływy pieniężne netto razem 246.980  (374.249) 58.651  (89.671)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,30 7,14 0,07 1,71
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,30 7,14 0,07 1,71
         
    PLN'000   EUR'000
Stan na
31.12.2013
Stan na
31.12.2012
(dane przekształcone)
Stan na
31.12.2013
Stan na
31.12.2012
(dane przekształcone)
Aktywa razem 20.299.617 20.027.565 4.894.776 4.898.871
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9.189.307 9.065.725 2.215.786 2.217.535
Udziały niekontrolujące 289 699 70 171
Kapitał własny razem 9.189.596 9.066.424 2.215.856 2.217.706

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2013 na dzień 31.12.2012
1 EUR = 4,1472 PLN 1 EUR = 4,0882 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok zakończony
31.12.2013
za rok zakończony
31.12.2012
1 EUR = 4,2110 PLN 1 EUR = 4,1736 PLN

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część