Opinia niezależnego biegłego rewidenta

A A A

opinia1

Opinia 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część